حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

با توجه به تعریف کار نوبتی در قانون کار، اینگونه کارگران مشمول فوق العاده های مربوط به نوبت کاری(موضوع ماده 56 قانون کار) نمی باشند. اما آن میزان از ساعت کار آنها که در شیف شب ( ساعت 22 شب تا 6 بامداد) قرار میگیرد مشمول 35درصد اضافه بر مزد ساعت عادی (موضوع ماده 58 قانون کار) می باشد.

خدمات حسابداری ثبت اسناد اصلاح و بستن حساب ها در استان قم خدمات حسابرسی در استان قم خدمات مالیاتی تهیه اظهار نامه مالیاتی تحریر دفاتر قانونی در استان قم مشاوره مالیاتی حسابداری مالیاتی دانستنی های مالیاتی مشاوره مالیاتی در استان قم