حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

 

بر مبنای حسابداری تعهدی و اصل تطابق درآمد و هزینه ها می بایست هزینه های مرتبط با هر درآمد در همان دوره شناسایی درآمد، شناسایی و ثبت گردد بر همین اساس در خصوص هزینه خدمات پس از فروش می بایست هزینه های مرتبط با تضمین محصولات را در زمان فروش یا در پایان دوره مالی، برآورد و ثبت نمود. هر چند که هزینه مرتبط با تضمین صورت گرفته در دوره های آتی صورت پذیرد.

به عنوان مثال  شرکتی 100 دستگاه یخچال خودرا  در سال 1395به قیمت هر دستگاه 50 میلیون ریال فروخته است. محصولات این شرکت 2 سال تضمین دارد و بر اساس تجارب سنوات گذشته یا نرم صنعت ، هزینه تضمین هر دستگاه برابر با 2درصد برآورد میگردد. در سال 96 بابت تضمین محصولات فوق مبلغ 70 میلیون ریال هزینه پرداخت شده است. ثبت های مربوطه به شرح زیر می باشد:

سال 95:

ثبت شناسایی درآمد:

موجودی نقد و بانک                      5.000.000.000

                 درآمد فروش                                      5.000.000.00

 

ثبت شناسایی هزینه خدمات پس از فروش

هزینه خدمات پس از فروش                       100.000.000

                  ذخیره خدمات پس از فروش                       100.000.00

 

سال 96:

ثبت پرداخت هزینه خدمات پس از فروش

ذخیره خدمات پس از فروش                   70.000.000

                  موجودی نقد و بانک                             70.000000