حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

طبق اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی، مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده مربوط به دوره های قبل از سال 96 سنگبری ها تا پایان مهلت ارسال اظهارنامه فصل زمستان 96 ( تا پایان فروردین 97) تمدید گردیده است. لذا جهت جلوگیری از جریمه مربوط به عدم ارائه اظهارنامه ارزش افزوده (50درصد مالیات) نسبت به ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دره های فوق اقدام نماییید.

خدمات حسابداری ثبت اسناد اصلاح و بستن حساب ها در استان قم خدمات حسابداری قم خدمات حسابرسی در استان قم خدمات مالیاتی تهیه اظهار نامه مالیاتی تحریر دفاتر قانونی در استان قم