حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

صورتهای مالی چیست؟

صورتهای مالی، گزارش رسمی از اطلاعات مالی یک واحد تجاری می باشد که بر اساس استاندارد های حسابداری در قالب و ساختاری مشخص و معین ارائه میگردد.

صورت های مالی که هسته اصلی گزارشگری مالی و ابزار اساسی ارائه اطلاعات به استفاده کنندگان برون سازمانی می باشد کلیه اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری اقتصادی در خصوص وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد تجاری را در اختیار استفاده کنندگان بیرونی قرار می دهد.

بر اساس استانداردهای حسابداری صورت های مالی شامل اجزا زیر می باشد:

الف : صورتهای مالی اساسی شامل ترازنامه - صورت سود و زیان - صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجه نقد

ب: یادداشت های توضیحی

خدمات حسابداری ثبت اسناد اصلاح و بستن حساب ها در استان قم خدمات حسابداری قم خدمات حسابرسی در استان قم خدمات مالیاتی تهیه اظهار نامه مالیاتی تحریر دفاتر قانونی در استان قم