حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

 ارزش افزوده های پرداختی طی فاکتور های خرید می باشد که این پرداخت ها بشزط صحت جز اعتبار مالیاتی شما لحاظ میگردد به بیان ساده مالیات بر ارزش افزوده طی فاکتور خرید ( بشرط صحت و رعایت قوانین) همانند پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی می باشد یعنی در اظهار نامه ارزش افزوده از ارزش افزوده قابل پرداخت بابت فروش هایتان قابل کسر می باشد.

برای اطمینان از صحت اعتبار فروشندگان دریافت کننده مالیات بر ارزش افزوده بهترین راه مطالبه «گواهی نامه ثبت نام در نظام ارزش افزوده» می باشد در این گواهی نامه، اطلاعات هویتی شخص و نیز تاریخ اعتبار دریافت مالیات بر ارزش افزوده درج گردیده است. همچنین می توان با مارجعه به سایت ارزش افزوده (www.evat.ir) نسبت به بررسی اعتبار گواهی نامه ارزش افزوده ارائه شده توسط افراد اقدام نمود و نیز مشمولین فاقد اعتبار را نیز مشاهده کرد.

البته باید توجه داشت که علاه بر ثبت نام در سامانه ارزش افزوده و ارائه گواهی ثبت نام توسط فروشنده، داشتن سایر اسناد و جهت اثبات انجام معامله ببرای قبول و تایید اعتبار مالیاتی لازم می باشد.