حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

با سلام 

در خصوص سوال شما،

1- دریافت یا عدم دریافت ارزش افزوده از مشتریان مبنای وجود یا عدم وجود تکالیف قانونی مالیات بر ارزش افزوده نمی شود بلکه اگر طبق فراخوان های سازمان امور مالیاتی شما مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده اید می بایست نسبت به ثبت نام در سامانه ارزش افزوده اقدام نمایید.

2- اگر در هر دوره مالیاتی بر ارزش افزوده (هر فصل) فروش کالا یا اراده خدماتی داشته اید که جز معافیت های مالیات بر ارزش افزوده نبوده است می بایست ارزش افزوده آنرا بر مبنای قیمت فروش پس از تخفیفات دریافت نمایید و در پایان هر فصل در فرجه زمانی مربوطه( تا 15 روز بعد از هر فصل) نسب به ارسال اظهارنامه ارزش افزوده اقدام نمایید و در صورتی که  فروش مشمول ارزش افزوده شما ( چه ارزش افزوده آن را دریافت نموده باشید یا دریافت ننموده باشید) از خریدهای مشمول ارزش افزوده که ارزش افزوده آنرا پرداخت نموده اید ( اعتبار مالیات بر ارزش افزوده تان) بیشتر باشد نسبت به پرداخت الباقی ارزش افزوده خود اقدام نمایید. لذا عدم دریافت مالیات بر ارزش افزوده منجر به لغو تکالیف شما بابت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده و پرداخت مالیات مربوطه نمی گردد.