حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

ارائه اظهار نامه مالیاتی بر مبنای نظام تشخیص بر پایه خود اظهاری می باشد. خوداظهاری یعنی اینکه شخص مودی (مالیات پرداز) ابتدا مالیات خود را محاسبه و پرداخت کند.

اظهارنامه مالیاتی که بصورت الکترونیکی می باشد شامل فرمها و جداول اطلاعاتی مصوب سازمان مالیاتی است كه بنگاههای اقتصادی باید اطلاعات هویتی ، و اطلاعات مالی  خود را اعم از ترازنامه ، صرت سود و زیان ، صرت گردش مواد، و غیره را در قالب این فرمها،به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود در موعد مقرر تحویل دهند.

براساس اظهارنامه مالیاتی،مودی اعلام می كند كه سود دوره مالی گذشته بنگاه اقتصادی مربوطه به چه میزان بوده است و ایشان چقدر مالیات می پردازد؟

مودیان حقیقی باید اظهارنامه مالیاتی به همراه فیش واریزی مالیات مربوط به هر دوره مالی را حداكثر تا پایان خرداد ماه سال بعد  تنظیم و ارسال نمایند.

مودیان حقوقی موظفند اظهارنامه عملکرد خود را حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالی خود ارائه نمایند. لذا اشخاص حقوقی که سال مالی انها برابر با سال شمسی(از اول فروردین تا آخر اسفند) می باشذ می بایست اظهارنامه خود را تا پایان تیر ماه ارسال نمایند.

 

عدم ارائه اظهار نامه علاوه بر اینکه موجب می شود مودی نتواند از معافبت های قانونی استفاده کند مشمول جریمه معادل 30% مالیات متعلق می گردد مه غیر قابل بخشش می باشد.

 

گروه حسابداری امین مفید قم با داشتن کادری مجرب اقدام به ارائه خدمات اظهار نامه نویسی و تحریر دفاتر قانونی در استان قم نموده است.

خدمات حسابداری ثبت اسناد اصلاح و بستن حساب ها در استان قم خدمات مالیاتی تهیه اظهار نامه مالیاتی تحریر دفاتر قانونی در استان قم