حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

 • برای کسب و کارتان یک رسالت روشن ایجاد کنید
 • دقیقا مشخص کنید در چه کسب و کاری هستید
 • دقیقا مشخص کنید مشتریتان کیست
 • یا مزیت رقابتی ایجاد کنید و یا اصلا رقابت نکنید
 • به کارتان نگاه بلندمدت داشته باشید
 • یک احساس روشن جهت دار بودن ایجاد کنید
 • روی حوزه های کلیدی تمرکز کنید
 • اهداف واضحی برای کارایی تعیین کنید
 • با پرسه زدن مدیریت کنید
 • فکر و ذکرتان را به خدمات مشتری بدهید
 • روی فروش و بازاریابی تاکید زیادی داشته باشید
 • مدیران کلیدی توانمند و کارا منصوب کنید و پشتیبان آنها باشید
 • افرادتان را آموزش، تعلیم و پرورش دهید
 • در محل کارتان محیطی دلسوزانه ایجاد کنید
 • احساس مسئولیت زیادی به وجود بیاورید و آن را حفظ کنید
 • کسب و کارتان را طوری اداره کنید که انگار می خواهید آن را از ضرر نجات دهید
 • در تمام سطوح متحدان استراتژیک ایجاد کنید
 • کیفیت، کارکردو خدمات برجسته ارایه کنید
 • منابع تان را به تحقیق و توسعه اختصاص بدهید
 • در سازمان تان روحیه عالی ایجاد کنید 

 

خدمات حسابداری ثبت اسناد اصلاح و بستن حساب ها در استان قم خدمات مالیاتی تهیه اظهار نامه مالیاتی تحریر دفاتر قانونی در استان قم