حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

سامانه اطلاعات مالیاتی مودی یار

MoadiYar.ir

 

زمانی که انبارها مورد شمارش قرار می گیرند عملاً اختلافاتی بین مقدار واقعی موجودی انبار و مقدار موجودی طبق اسناد و مدارک از جمله کارت انبار وجود دارد که هرگاه موجودی واقعی بیش از مانده کارت مواد باشد اصطلاحاً اضافه انبار و هرگاه موجودی واقعی کمتر از مانده کارت انبار باشد کسری انبار گفته خواهد شد.

کسری و اضافات انبار می تواند ناشی از عوامل زیر باشد.

1- اشتباه در ثبت مقدار مواد صادره یا وارده در کارت انبار

2- اشتباه در ثبت قبضها و حواله های انبار درکارت حساب انبار توسط دایره حسابداری

3- عدم ثبت برخی از حواله های انبار بنا به دلایلی چون نرسیدن یا دیررسیدن آنها

4- تقسیم و شکست قطعات بزرگ به تکه های کوچکتر

5- تبخیر و از بین رفتن موجودی و ضایعات

6- جذب آب و رطوبت توسط مواد که ممکن است باعث افزایش وزن برخی از مواد گردد.

7- سوء استفاده های افراد و سرقت

8- اشتباهات

پس از بررسی و مغایرت گیری، اختلافی که ناشی از موارد موجهی چون تبخیر و از بین رفتن موجودی ها، تقسیم قطعه های بزرگ به کوچک و ..باشد بصورت زیر ثبت می شود.

نحوه ثبت کسری و اضافات انبار:

وجود کسری انبار ، یعنی موجودی واقعی کمتر از موجودی سیستم باشد بایستی موجودی سیستم حسابداری را تا میزان موجودی واقعی کاهش دهیم لذا، ‌معادل مبلغ کسری، ‌حساب کسری و اضافات انبار، ‌بدهکار و حساب کنترل مواد یا حساب موجودی مواد، بستانکار می گردد

حساب کسری یا اضافات انبار ***

                                حساب کنترل مواد ***

وجود اضافی انبار، یعنی موجودی واقعی بیشتر از موجودی سیستم می باشد لذا بایستی موجودی سیسنم حسابداری را تا میزان موجودی واقعی افزایش دهیم بنابر این معادل مبلغ اضافات، حساب کنترل مواد بدهکار و حساب کسری و اضافات انبار بستانکار می گردد.

حساب کنترل مواد***

            حساب کسری و اضافات انبار ***

برای بستن حساب کسری و اضافات انبار روشهای متعددی وجود دارد. یکی از این روشها بستن حساب فوق الذکر به خلاصه حساب سود و زیان می باشد.

اگر حساب کسری و اضافات انبار دارای مانده بدهکار باشد، ‌برای بستن آن، حساب خلاصه سود و زیان،‌ بدهکار و حساب کسری و اضافات انبار ، بستانکار می گردد.

حساب خلاصه سود و زیان ***

                  حساب کسری و اضافات انبار***

اگر حساب کسری و اضافات انبار دارای مانده بستانکار باشد، برای بستن آن، حساب کسری و اضافات انبار بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان بستانکار می گردد.

حساب کسری و اضافات انبار***

                حساب خلاصه سود و زیان ***

در خصوص بحث مالیاتی اضافه و کسر انبار نیز باید توجه داشت ازآنجا که اضافات انبار به عنوان یک عامل افزاینده سود عمل می کند منجر به افزایش مالیات شرکت می گردد و طبیعتا از منظر مالیاتی پذیرفته شده است. کسری انبار به عنوان یک عامل کاهنده سود می باشد و چنانچه ناشی از ضایعات متعارف تولید باشد و یا خسارات آن قابل توجیه باشد به استناد بند های 9 و 25 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته می باشد.

خدمات حسابداری ثبت اسناد اصلاح و بستن حساب ها در استان قم خدمات حسابداری قم خدمات حسابرسی در استان قم خدمات مالیاتی تهیه اظهار نامه مالیاتی تحریر دفاتر قانونی در استان قم مشاوره مالیاتی در استان قم و حسابرسی قم