حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

 به کارکنان پاره و قت و ساعتی به نسبت ساعات کار انجام شده عیدی و پاداش تعلق می گیرد.

 

بر اساس ماده 39 قانون کار؛ حقوق و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود لذا از آنجا که عیدی و پاداش نیز از جمله مزایا می باشند، طبق این ماده، به کارگران پاره وقت و ساعتی نیز تعلق می گیرد.

 

 

خدمات حسابداری ثبت اسناد اصلاح و بستن حساب ها در استان قم خدمات مالیاتی تهیه اظهار نامه مالیاتی تحریر دفاتر قانونی در استان قم