حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

 بر اساس بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است.

با این حال در بند «ر» تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، استثناهایی بر بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم وارد شده است.

بر اساس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۱، معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی در خصوص اشخاص حقوقی اجرا نشده و از سود سپرده‌های حقوقی‌ها در سال جاری مالیات اخذ می‌شود که البته برای ۸ نهاد حقوقی که عمدتاً صندوق‌ها و بیمه گرها هستند، این معافیت همچنان پا برجا خواهد بود.

نهادهای حقوقی مستثنی از پرداخت مالیات بابت سود سپرده‌های بانکی شامل:

صندوق توسعه ملی

صندوق نوآوری و شکوفایی

بیمه مرکزی ایران

شرکت‌های بیمه بازرگانی

صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان

صندوق بیمه محصولات کشاورزی

صندوق‌های بازنشستگی

و صندوق‌های بیمه خسارت بدنی

می‌شود.

خدمات مالیاتی تهیه اظهار نامه مالیاتی تحریر دفاتر قانونی در استان قم مشاوره مالیاتی در استان قم مشاوره مالیاتی قم