حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

 

برنامه ریزی مالیاتی (Tax Planning):

برنامه ریزی مالیاتی یکی از بخشهای اصلی برنامه ریزی مالی می باشد. هدف از برنامه ریزی مالیاتی کاهش هزینه های مالیاتی می باشد.

بر این اساس قوانین و مقررات مالیاتی و نیز سایر قوانین مرتبط با کسب و کار  مورد پایش و تجزیه و تحلیل قرار میگرند تا کسب و کار بتواند به روشهای زیر ، بهترین و بهینه ترین موقعیت مالیاتی را اتخااذ نماید

  • انجام صحیح و به موقع تکالیف مالیاتی جهت حذف یا کاهش بار مالیاتی ناشی از جرائم مربوطه
  • استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی از قبیل مشوق ها و معافیت ها و غیره .

برای استفاده از این سرویس و انجام برنامه ریزی مالیاتی برای کسب و کار خود با ما تماس بگیرید