حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی عصر روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده ۲۰ و ۲۱ این لایحه به تصویب رسید.

در ماده۲۰ این لایحه آمده است: در مورد اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند تا زمان ختم تصفیه، شخص حقوقی مزبور کماکان مؤدی محسوب می‌شود و مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به انجام تکالیف مقرر در این قانون می‌باشند.

طبق ماده ۲۱: در انتقال یک واحد صنفی، شخص دارنده واحد صنفی تا اتمام انتقال، مسؤولیت اجرای مقررات و تمامی تکالیف دوره های مالیاتی مربوط از جمله صدور صورتحساب، ثبت معاملات در سامانه مؤدیان و سایر تکالیف قانونی را بر عهده دارد. خریدار مسئولیتی در قبال تکالیف واحد صنفی قبل از اتمام انتقال ندارد؛ مگر این که به موجب سند رسمی این مسئولیت را پذیرفته باشد.

تبصره- انتقال دهنده باید حداکثر ظرف مدت ده روز سازمان را نسبت به زمان اتمام فعالیت خود مطلع سازد. در صورت عدم اطلاع و شروع فعالیت توسط مؤدی جدید، در پرداخت مالیات و جریمه ها با وی مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

علاوه براین بر اساس ماده۲۲ مودی نسبت به مالیات و عوارض ماخوذه ضامن است. مالیات و عوارض جزء درآمد و اموال وی محسوب نمی‌شود. سازمان برای وصول مالیات و عوارض متعلق نسبت به سایر طلبکاران به استثناء صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان و جریمه‌های ناشی از خدمت حق تقدم خواهد داشت.

اظهارنامه مالیاتی خدمات حسابداری ثبت اسناد اصلاح و بستن حساب ها در استان قم خدمات حسابداری قم خدمات حسابرسی در استان قم خدمات مالیاتی تهیه اظهار نامه مالیاتی تحریر دفاتر قانونی در استان قم مشاوره مالیاتی در استان قم