حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

با رشد 6.15 درصدی صادرات غیر نفتی در طول 3 ماهه نخست سال جاری، صادرات کاال از مرز 11 میلیارد و 600 میلیون دالر گذشته و تراز تجاری به میزان حدوداً 370 میلیون دلارمثبت شده است. 

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، محمدرضا مودودی با بیان این مطلب افزود: سهم بخش پتروشیمی از این میزان صادرات حدود 5.3 میلیارد دالر و میعانات گازی حدود 6.1 میلیارد دالر بوده و سایر اقالم صنعتی، معدنی و کشاورزی با حدود 6.6 میلیارد دالر، بیشترین حجم صادرات غیر نفتی را به لحاظ ارزشی به خود اختصاص داده است. معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت یادآور شد: میعانات گازی با منفی 6.26 درصد و محصوالت پتروشیمی با حدود منفی 7.5 درصد، بیشترین کاهش را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده اند. این در حالی است که بخش صنعت، معدن و کشاورزی با رشد 2.7 درصد توانسته سهم خوبی از توسعه صادرات را به خود اختصاص دهد. مودودی پنج کشور چین، امارات متحده عربی، عراق، افغانستان و کره جنوبی را اصلیترین بازارهای هدف صادراتی برشمرد و گفت: این پنج کشور با حدود 7.7 میلیارد دالر، حدود 67 درصد از کل صادرات این فصل را تشکیل می دهند که امارات با 6.43 درصد، افغانستان با حدود 22 درصد و عراق با 10 درصد، بیشترین رشد را نسبت به دوره مشابه سال قبل تجربه کردند و تنها کشوری که در بین این پنج کشور، با افت صادرات مواجه شده کره جنوبی با حدود منفی 15 درصد کاهش بوده است. معاون سازمان توسعه تجارت ایران همچنین در خصوص عملکرد واردات یادآور شد: ارزش واردات قطعی به کشور در طول 3 ماهه گذشته حدود 2.11 میلیارد دالر بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل نزدیک به 7.2 درصد کاهش یافته است و پنج کشور اصلی واردکننده به ایران چین، امارات، کره جنوبی، آلمان و ترکیه بوده اند؛ که به جز چین که حدود 15 درصد رشد را به ثبت رسانده مابقی کشورها افت واردات داشته اند. در این میان ترکیه با منفی 24 درصد و امارات با منفی 5.21 درصد بیشترین افت را در بین پنج کشور اول به خود اختصاص داده اند. معاون توسعه صادرات کاال و خدمات اظهار امیدواری کرد که با توجه به رویکرد جدید دولت مبنی بر تسهیل فضای مبادالت ارزی برای بخش خصوصی صادرکننده، سال پیش رو سال مطلوبی برای صادرات غیرنفتی کشور باشد و این توسعه صادرات به رونق تولیدات داخلی و توسعه اشتغال و ارزش افزوده برای کشور منجر گردد.

خدمات حسابداری ثبت اسناد اصلاح و بستن حساب ها در استان قم خدمات حسابداری قم خدمات حسابرسی در استان قم خدمات مالیاتی تهیه اظهار نامه مالیاتی تحریر دفاتر قانونی در استان قم