حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

بر اساس دستور العمل سازمان مالیاتی، ادارات کل امور مالیاتی مکلف شدند، عوارض وصولی مالیات بر ارزش افزوده به استثنای گاز طبیعی را به حساب "تمرکز وجوه عوارض" هر استان واریز تا با رعایت دستورالعملهای مربوطه به حساب شهرداریها واریز شود.

ه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در دستورالعمل رئیس کل سازمان مالیاتی به  ادارات کل امور مالیاتی آمده است، در راستای اجرای طرح جامع مالیاتی و ضرورت تمرکز درآمدها برای هر یک از ادارات  یک حساب تمرکز وجوه واحد افتتاح  که درامدها در کلیه منابع اعم از مالیات و عوارض به حساب مزبور واریز می‌شود.

در ادامه این بخشنامه آمده است، از آنجاییکه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برخی از مودیان در سامانه یکپارچه طرح جامع مالیاتی بارگذاری و رسیدگی به پرونده مودیان از طریق ادارات امور مالیاتی etax صورت می‌گیرد، در راستای اجرای صحیح مقررات و تسریع در واریز عوارض به شهرداریها لازم است موارد زیر را رعایت کنند.

بر این اساس ادارات کل مکلف شدند درامدهای وصولی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین تفکیک مالیات و عوارض، مشخص و در ردیفهای درآمدی مربوط به مالیات  جهت  درج ذیل ردیفهای مربوط به خزانه اعلام نمایند.

همچنین ادارات کل موظف اند، عوارض وصولی مالیات بر ارزش افزوده به استثنای گاز طبیعی را به حساب "تمرکز وجوه عوارض" هر استان واریز تا با رعایت دستورالعملهای مربوطه به حساب دهیاریها، شهرداریها و فرمانداریهاواریز شود

سند1

سند2

خدمات حسابداری ثبت اسناد اصلاح و بستن حساب ها در استان قم خدمات حسابرسی در استان قم خدمات مالیاتی تهیه اظهار نامه مالیاتی تحریر دفاتر قانونی در استان قم مشاوره مالیاتی حسابداری مالیاتی دانستنی های مالیاتی