حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه شناسایی خانه های بامعضلات بسیاری همراه است درعین حال ازضرورت همکاری وزارتخانه راه وشهرسازی با اتحادیه مشاوران املاک به منظور تبادل نظر جهت اجرای بهینه طرح شناسایی خانه های خالی شد.

ه گزارش خبرنگار صما مصطفی قلی خسروی ضمن بیان مطلب فوق با اشاره به روند اجرای طرح اخذ مالیات از خانه های خالی که درسنوات قبل اجرای آن با شکست مواجه شد درگفت‌وگو با «صما» تاکید کرد: چند سال پیش وزارت اموراقتصادی ودارایی به منظور اخذ مالیات از خانه های خالی نسبت به شناسایی خانه های خالی ازطریق قبوض آب وبرق ونیز سکونت افراد دراین واحدها اقدام کرد که باتوجه به ترفندهایی که مالکان دراین زمینه به کار بردند امکان عملیاتی کردن این مهم فراهم نشد.

خسروی با تاکید براینکه به عنوان مثال مالکان برای خارج شدن از شمول واحدهای خانه های نسبت به مصرف آب وبرق اقدام می کردند گفت: به عنوان مثال مالکان برای اینکه مشمول پرداخت این مالیاتها نشوند،با مصرف غیرضروی آب سکونت خود دراین واحدها را به اثبات رسانده اند.

وی با تاکید براینکه درهمین حال مالکان این واحدها از ترفند دیگری نیز بهره گرفته اند به طوری که با افزایش مصرف برق نیز،سعی دراثبات سکونت دراین واحدها کرده اند گفت: با افزایش مصرف برق توسط این مالکان،عملا وزارت اموراقتصادی ودارایی نتوانست ازطریق قبوض آب وبرق،نسبت به شناسایی خانه های خالی اقدام کند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران همچنین با تاکید براینکه علاوه برمصرف اب وبرق،برخی ازمالکان با صحنه سازی و استفاده از برخی از وسایل و مبلمان زندگی ،سعی کرده اند که نشان دهند دراین واحدها،سکونت برقراراست تاکید کرد: درنتیجه تمامی این موارد،طرح شناسایی خانه های خالی شکست خورد.

وی با تاکید براینکه باتوجه به این امر برای جلوگیری از شکست مجدد طرح شناسایی خانه های خالی که درحال حاضر به مطالبه بسیاری تبدیل شده است لازم است که این تجارب را مد نظر قراردهند اظهارداشت: باتوجه به اینکه مشاوران املاک درروند اجرای طرح شناسایی خانه های خالی حاضربوده اند ودرجریان نقاط ضعف وقوت ودلایل شکست این طرح هستند ،براین اساس پیشنهاد می شود که مسوولان وزارتخانه راه با تعامل با این صنف زمینه ای را فراهم کنند که با انتقال تجارب به یکدیگر،زمینه ای را فراهم کنند که این طرح به صورت بهینه اجرایی شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران درادامه اظهارات خود همچنین با تاکید براینکه درحال حاضر در سامانه املاک و اطلاعات شهرداری تهران به هر واحد مسکونی پلاک مجزایی تخصیص نمی گیرد گفت: باتوجه به اینکه ارائه پلاک ازسوی شهرداری به واحدهای مسکونی ،صرفا به مجتمع های مسکونی است،درنتیجه این امر نیز امکان شناسایی واحدهای خالی ازسکنه با معضل روبه رومی شود.

وی گفت: بنابراین چنانچه عزم دولت دراین زمینه جدی است ،لازم است که با همکاری با شهرداری ها ،در ارائه پلاک ثبتی به واحدهای مسکونی نیز تجدید نظرحاصل شود و به جای شماره گذاری های کلی ،به تفکیک به هرواحد مسکونی ،پلاک جداگانه ای تخصیص داده شود تا ازاین رهگذر،شناسایی واحدهای خالی ازسکنه میسرباشد.

خسروی همچنین با اشاره به اینکه دولت نباید اشتباهاتی که در اجرای طرح شناسایی خانه های خالی ازسکنه داشته است مجددا تکرار کند اظهار داشت: باتوجه به این نگاه ،مشاوران املاک،ضمن اعلام آمادگی جهت تبادل تجربه با وزارت راه وشهرسازی ،امیدوار است که وزارتخانه مذکور،مشاوران املاک را دراین زمینه بازی بگیرد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران همچنین با تاکید براینکه درحال حاضر اداره کل راه وشهرسازی استان تهران با حضور دراتحادیه مشاوران املاک،برای اجرای طرح پیش فروش مسکن اقدام به رایزنی با این اتحادیه کرده است تاکید کرد: باتوجه به عزم دولت برای ساماندهی پیش فروش مسکن ،نتیجتا وزارتخانه راه وشهرسازی با صنف مشاوران املاک تعامل مطلوبی برقرارکرده است وانتظار موجود این است که درامراخذ مالیات ازخانه های خالی نیز ازتجربیات این صنف استفاده کند.